HajaReport 01/1997

Vážení priatelia,

všetko na zemi má svoj začiatok. Túto skutočnosť si uvedomujeme hlavne na začiatku nášho roka. Január nás priamo nabáda k bilancovaniu – hodnoteniu. Čo sa nám v minulom roku podarilo a čo sme pokazili? Minulý rok bol pre našu firmu rok prelomový. Potrebovali sme sa dovybaviť výpočtovou technikou a  vytvoriť priestor na nové pracovné miesta. Chceme rásť. Veď to poznáte, keď sa čokoľvek v  prírode nehýbe, tak to pravdepodobne zdochlo. A my nechceme, aby sa o nás hovorilo, že sme mŕtvi. Sme radi, keď konkurencia na nás myslí, lebo ani my nezabúdame na nich. Za značných, aj osobných obetí sme pripravili nové pracovné miesta. Pripravili sme všetko, čo k tomu potrebujeme, t.j. pracovný stôl, počítač, programové vybavenie, pracovnú náplň a samozrejme aj požiadavky na nových pracovníkov. Technické predpoklady rastu sme zvládli. Pripravili sme si aj dostatočné finančné predpoklady na „skúšobnú“ lehotu nových zamestnancov. Takto pripravení sme vypísali konkurz na samostatnú účtovníčku. Pri výbere sme použili bodový spôsob, ktorý je bežný v USA (používa sa na hodnotenie aj na stredných školách). Spočíva v tom, že pred prvým konkurzom sa stanoví spôsob bodovania a výška bodového ohodnotenia jednotlivých odpovedí. Pri hodnotení sa potom percentuálne vyhodnocujú jednotlivé úlohy a na konci sa vyhodnotí záverečná úspešnosť uchádzača. Ak uchádzač dosiahne stanovený limit (u nás to bolo 75% „správnych“ odpovedí), je prijatý. Ak ho nedosiahne nie je prijatý. Prihlásilo sa 11 ľudí – záujem o prácu u nás, nás prekvapil – bohužiaľ sme nemohli nikoho prijať. Pri hodnotení sme boli trošku smutní. Uchádzači dosahovali konečnú úspešnosť od 10% do 72%. To bolo skutočne málo. Stáli sme pred problémom. Buď znížiť nároky, alebo neprijať nikoho. Mohli sme uvažovať aj prvým smerom. Zúžiť náplň práce, znížiť mzdové ohodnotenie a prijať niekoho 60%. Po dlhých úvahách sme sa rozhodli nevykročiť na cestu kompromisu. Nechceme sa dostať na spodný okraj ani v  personálnej oblasti. Sme ochotní pracovníkov za dobrú prácu platiť dobrou plácou. Naši zákazníci majú právo na kvalitne odvedenú prácu. A to môže len kvalitný pracovník. Rozhodli sme sa počkať a opakovať výber v marci – apríli roku 1997. Aj v našej firme sa teda stalo pravdou, že je ľahšie naplniť technické a  finančné podmienky ako kvalitne personálne obsadiť miesto. Veríme ale, že cesta kompromisu nie je tá pravá cesta. Čo sa nám teda v starom roku podarilo? Podarilo sa nám stabilizovať naše firmy a  to je viac ako sme čakali. Veríme, že tento nový rok bude pre Vás aj nás rovnako úspešný alebo lepší, ako ten ukončený. Do nového roku Vám prajeme veľa osobných ako aj podnikateľských úspechov.

Eva a Andrej