Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb sa výrazne líši od daňového priznania fyzických osôb, napríklad aj tým, že si v ňom nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane alebo daňové bonusy.

Všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, a tak vypĺňajú daňové priznanie elektronicky napríklad priamo vo svojom konte na stránke finančnej správy. Tam im elektronický systém finančnej správy dopĺňa na základe zadaných údajov niektoré sumy automaticky. Aj napriek tomu je dobré si tieto sumy skontrolovať a zistiť, či na ich uplatnenie máte naozaj nárok, resp. či je správne vypočítaná suma nároku na túto čiastku. Následne po vyplnení daňového priznania vo svojom konte ho možno priamo odoslať daňovému úradu.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je vo výške 21 %.

Preddavky na daň z príjmov platia právnické osoby vo výške:

 • ¼ dane za predchádzajúci rok štvrťročne – ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 dane za predchádzajúci rok mesačne –  ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €.

Platenie dane z príjmov fyzických aj právnických osôb za rok 2019

Výsledkom daňového priznania môže byť daň na úhradu alebo daňový preplatok. Podmienky pre úhradu dane z príjmov alebo vrátenie preplatku na dani z príjmov sú rovnaké pre fyzické aj právnické osoby.

Ak je výsledkom daňového priznania daň na úhradu vyššia ako 5,00 €, musí byť platba dane zaplatená na správny účet daňového úradu a platba musí byť správne označená. Daň na úhradu nižšia alebo rovná ako 5,00 € sa neplatí.

Ak by bol výsledkom daňové priznania preplatok na dani z príjmov vyšší ako 5,00 €, správca dane preplatok vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, avšak najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Daňový preplatok nižší alebo rovný ako 5,00 € správca dane nevracia.

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 treba podať na daňový úrad najneskôr do:

 • 31. marca 2020 – ak daňovník podáva daňové priznanie v riadnom termíne,
 • 30. júna 2020 – ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o tri mesiace (je možné aj o jeden, či dva), pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2020,

30. septembra 2020 – ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o šesť mesiacov (je možné aj menej) a zároveň sú súčasťou jeho príjmov aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2020.

Zdroj: www.podnikajte.sk

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019

V roku 2020 sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019. Termín na podanie daňového priznania je do 31.03.2020 (utorok).
Komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie FO?

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 majú fyzické osoby, ktoré:

 • dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 vyššie ako 1 968,68 €,
 • dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli sumu 1 968,68 €,
 • alebo ich na podanie daňové priznania vyzval správca dane, pričom nemusela vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie podľa predchádzajúcich dvoch bodov.

Daňové priznanie však môže daňovník podať aj dobrovoľne, t. j. vtedy, keď mu zo zákona nevznikla na jeho podanie povinnosť. Motiváciou pre dobrovoľné podanie daňového priznania je väčšinou vznik preplatku na dani a jej následné vrátenie od daňového úradu.

Daňové priznanie fyzických osôb sa rozlišuje podľa toho, či ho podáva fyzická osoba iba s príjmami zo závislej činnosti (príjmami z pracovného pomeru) alebo aj s iným druhom príjmu na:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A – podáva ho fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2019 príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zamestnania alebo brigády,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – typ B – podáva ho fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2019 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napríklad z prenájmu nehnuteľnosti alebo podnikania.

Uplatnenie si nezdaniteľných častí základu dane (ďalej aj ako „NČZD“) predstavuje pre daňovníka, ktorý spĺňa podmienky na ich uplatnenie, značné daňové zvýhodnenie. V daňovom priznaní za rok 2019 si môžu daňovníci uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
 • na kúpeľníctvo.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa delí:

 • ak je výška základu dane 2019 nižšia alebo rovná ako 20 507,00 € (10x 205,07 – životné minimum 2019), potom je nezdaniteľná časť vo výške 3 937,35 €,
 • ak je výška základu dane 2019 viac ako 20 507,00 €, potom je suma nezdaniteľnej časti 9 064,09 – ¼ ZD (ak je výsledok 0,00 €, nezdaniteľná časť je nulová).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželského partnera:

 • Ak je základ dane 2019 daňovníka rovný alebo nižší ako 36 256,37 € potom:
  • manželkin vlastný príjem je 0,00 € – NČZD je 3 937,35 €
  • manželkin vlastný príjem je menej ako 3 937,35 € – NČZD je 3 937,35 – vlastný príjem manželky
  • manželkin vlastný príjem je viac ako 3 937,35 € – NČZD je 0,00 €.
 • Ak je základ dane 2019 daňovníka vyšší ako 36 256,37 €, potom:
  • manželkin vlastný príjem je 0,00 € – NČZD je 13 001,438 – (1/4 základu dane daňovníka 2019)
  • manželkin príjem je viac ako 0,00 € – NČZD je 13 001,438 – (1/4 základu dane daňovníka 2019 – vlastný príjem manželky) – ak je výsledok 0,00 €, nezdaniteľná časť je nulová.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť z tohto príjmu.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • príspevok športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)..

Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) ostáva v rovnakej maximálnej výške ako minulý rok, t. j. v sume 180 € za zdaňovacie obdobie. Táto nezdaniteľná časť predstavuje príspevky zaplatené daňovníkom za doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Možno ju uplatniť raz ročne, a to v  ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní po splnení podmienok uvedených v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si možno v daňovom priznaní uplatniť v maximálnej sume 50 € za rok. Táto nezdaniteľná časť predstavuje preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Taktiež ju možno uplatniť iba raz ročne.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je nasledujúca:

 • 19 % – z časti základu dane, ktorá nepresiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,37 €; táto sadzba sa vzťahuje aj na osobitý základ dane z príjmov z kapitálového majetku (napríklad pri úrokoch z poskytnutých úverov),
 • 25 % – z časti, ktorá presiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,37 €.

Daňový bonus na dieťa prešiel v roku 2019 menšími zmenami. V januári až marci 2019 bol  daňový bonus v sume 22,17 €/mesiac na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa a od apríla 2019 bol v sume:

 • 22,17 €/mesiac na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku nad 6 rokov,
 • 44,34 €/mesiac na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku do 6 rokov, pričom poslednýkrát je možné uplatniť túto sumu v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 520,00 €, t. j. 3 120,00 € a zároveň splnil aj ostatné podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom období, najviac však do výške 400,00 €. Po prvýkrát je možné ho uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017. Je potrebné si sami zistiť, či spĺňate podmienky na toto uplatnenie.

Paušálne výdavky sú v roku 2019 vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov a maximálna možná hranica výdavkov je 20 000,00 €.

Daňovník si môže uplatniť príjmy oslobodené od dane maximálne do výšky 500,00 €, ak ide o nadobudnuté príjmy napríklad z prenájmu nehnuteľnosti alebo z príležitostných činností.

Preddavky na daň z príjmov platia fyzické osoby vo výške:

 • ¼ poslednej známej daňovej povinnosti štvrťročne – ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne –  ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €.

V prípade, ak daň fyzickej osoby v daňovom priznaní nepresiahne sumu 17,00 € alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968,77 € (s výnimkami uvedenými v § 46 a zákona o dani z príjmov), daň sa neplatí.

Zdroj: www.podnikajte.sk, Finančná správa SR

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2020

Mikrodaňovníci

Novela prináša nový pojem – mikrodaňovník – zaradia sa tu tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu ako suma obratu pre povinnosť registrácie podľa zákona o DPH, a to 49 790 eur. Postavenie mikrodaňovníka však môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021.

Pre mikrodaňovníkov sa zavádzajú napríklad tieto úľavy:

 • Nové podmienky pre odpisovanie hmotného majetku
  • mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0-4 určiť v ľubovoľnej výške – podmienkou je, aby bol zaradený do užívanie alebo obchodného majetku v zdaňovacom období, keď bol podnikateľ mikrodaňovníkom a nejedná sa o nehnuteľnosť alebo luxusný automobil.
 • Zmena pravidiel odpočtu daňovej straty
  • mikrodaňovníci si od 2021 môžu umoriť daňovú stratu do celej výšky základu dane.
 • Zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými
  • Mikrodaňovníci si môžu od 2021 tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020

Výška nezdaniteľnej časti je naviazaná na sumu platného životného minima. Od roku 2020 sa však jej výška už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale stúpne až na 21 násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti súčasnej výške 3 937,35 € platnej v roku 2019.

Zmena pravidiel odpočítavanie daňovej straty pre spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Daňová strata sa počnúc rokom 2020 nebude umorovať 4 roky, ale 5 rokov. Dôležitou skutočnosťou je aj vynechanie slovíčka „rovnomerne“ v zákone.

Mikrodaňovníci si môžu umoriť daňovú stratu podľa vysvetlenia vyššie a až od roku 2021.

Pre ostatné spoločnosti a živnostníkov sa odpočet podľa nových pravidiel použije prvýkrát na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Ostatné spoločnosti a živnostníci sú limitovaní pri umorovaní daňovej straty výškou 50% základu dane.

Do zákona sa zavádza aj jasné ustanovenie, podľa ktorého môžu daňovníci pokračovať v odpočítavaní daňovej straty aj po zmene právnej formy podnikania.

Vyšší odpočet výdavkov na výskum a vývoj od roku 2020

Právnické osoby a živnostníci si budú po novom môcť odpočítať zo svojich výdavkov vynaložených na výskum a vývoj až 200 % oproti pôvodným 100%. V prípade, že nie je možné v danom účtovnom období tieto výdavku uplatniť, je možné ich uplatniť najviac v piatich bezprostredne nasledujúcich obdobiach po období vzniku nároku – zmena zo štyroch.

Zjednodušenie zoznamu výdavkov, ktoré sú daňovo uznateľné až po zaplatení od roku 2020

Novelou sa tak zo zákona o dani z príjmov vypustila podmienka zaplatenia pre normy a certifikáty, podmienka zaplatenia pre sprostredkovanie obchodu síce ostalo, ale zrušil sa limit 20%.

Nová odpisová skupina označená ako „0“ od roku 2020

V prílohe zákona o dani z príjmov sa tak pred odpisovú skupinu 1 vložila nová skupina 0, do ktorej patria automobily vymedzené ako:

 • osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Jednoducho povedané, ide o elektromobily a cielenú podporu elektromobility. Dĺžka odpisovania pri odpisovej skupine 0 sú 2 roky. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019. Pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Ďalších zmien nás ešte čaká dosť, preto budeme o týchto zmenách postupne ďalej informovať na našom blogu.

Zdroj: www.podnikajte.sk

Máte ročný obrat do 100 000 EUR? Novela zákona o dani z príjmu znižuje daň na 15%

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2020 znižuje sadzbu dane vybraným daňovníkom z 21 % na 15 % a prináša mnohé ďalšie zmeny.

Poslanci totiž schválili novelu zákona o dani z príjmu z dielne SNS, podľa ktorej sa sadzba dane z príjmov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov s ročným obratom do 100 tisíc eur znižuje zo súčasných 21 % na 15 %. Schválenú novelu ešte musí podpísať prezidentka.

Znížená sadzba sa bude uplatňovať už za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Použije sa i v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka alebo podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (tzv. exit tax alebo daň na odchode).

V prípade platenia preddavkov na obdobie, počas ktorého ešte nebude jasné, či podmienka obratu bude splnená a výška sadzby dane tak nebude dopredu známa, sa použije pre výpočet preddavkov sadzba dane 21 %.

Novela prináša nový pojem – mikrodaňovník, ktorý je potrebné odlíšiť od pojmu mikro účtovnej jednotky, a ktorý sa bude posudzovať podľa úplne iných, staro-nových pravidiel. Staro-nové z dôvodu, že kritériá na zaradenia podnikateľov ako mikrodaňovníkov vychádzajú zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „zákon o DPH“). Zaradia sa tu tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu ako suma obratu pre povinnosť registrácie podľa zákona o DPH, a to 49 790 eur. Postavenie mikrodaňovníka však môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021.

O ďalších zmenách vás budeme postupne informovať.

Zdroj: www.podnikajte.sk

Máte reklamu na Google alebo Facebook? Musíte byť registrovaný na daňovom úrade

Ak ste podnikateľ, neplatiteľ DPH a používate reklamu na Google alebo Facebook máte povinnosť sa registrovať pre DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ,,zákona o DPH“).

Podľa § 7a má povinnosť registrácie:

 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 (teda povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku) je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

 • Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7 (ak nadobúdate tovar v tuzemsku z iného členského štátu, a ak hodnota takto nadobudnutého tovaru bez dane za kalendárny rok dosiahne sumu 14 000 €).

Miestom dodania služby podľa § 15 ods. 1 sa rozumie miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Podanie žiadosti

Žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH sa podáva pred prvým prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej príjemcovi služby vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH alebo pred prvým dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Hodnota prijatých resp. poskytnutých služieb nie je rozhodujúca, t.j. zdaniteľná osoba sa v zmysle vyššie uvedeného musí registrovať pred prijatím alebo poskytnutím služby bez ohľadu na hodnotu prijatej alebo dodanej služby.

Registrácia a pridelenie IČ DPH

Daňový úrad zdaniteľnú osobu zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Registráciou podľa § 7a zákona o DPH sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom dane. Zdaniteľná osoba má povinnosť zaplatiť daň z prijatej služby, ale nemá nárok na odpočítanie dane.

Aké povinnosti zdaniteľnej osobe registráciou podľa § 7a zákona o DPH vzniknú:

 1. Prijatie služby z iného členského štátu

Po pridelení identifikačného čísla pre DPH si táto osoba musí služby z iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, objednávať pod týmto číslom.

Pri prijatí služby má povinnosť odviesť daň v SR podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (dodávateľ z iného členského štátu nebude v takomto prípade účtovať k cene DPH), avšak nemá nárok na odpočítanie dane.

Pri prijatí služby je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatiť daň (do 5 eur sa daň neplatí).

Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

 1. Dodanie služby do iného členského štátu

Po pridelení identifikačného čísla bude zdaniteľná osoba dodávať služby pod týmto číslom.

Podá súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v zmysle § 80 zákona o DPH do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby, pri ktorých je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (v daňovom priznaní sa tieto služby neuvádzajú).

Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Žiadosť registráciu pre daň podľa § 7a zákona o DPH nepodáva zdaniteľná osoba, ak:

 • je už registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo je registrovaná za platiteľa dane (podľa § 4, § 4a, § 5, § 6),

 • prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane resp. dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane,

 • prijme službu od osoby z tretieho štátu resp. dodá službu osobe z tretieho štátu

 • prijme službu od nezdaniteľnej osoby alebo dodá službu nezdaniteľnej osobe

 • prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16 resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).

Zdroj: Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Finančná správa SR

Špecifické typy registrácie na DPH

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ,,zákona o DPH“) upravuje viacero typov registrácií na DPH. Špecifickými registráciami sú tie podľa § 7 pre tovar a § 7a týkajúce sa služieb v Európskej únii, ktoré sa môžu týkať aj neplatiteľov DPH či nezdaniteľných osôb.

V súčasnosti sú možné tieto typy registrácií za platiteľa DPH:

 • povinná registrácia,
 • dobrovoľná registrácia,
 • registrácia zo zákona,
 • registrácia skupiny,
 • registrácia zahraničnej osoby.

V tomto blogu sa zameriame na registrácie, pri ktorých sa zdaniteľná osoba – každá osoba (fyzická aj právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (podnikanie) bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti – nestáva klasickým platiteľom DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (právnická osoba, ktorá nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH, napríklad rozpočtová organizácia) a nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň ešte pred tým, ako hodnota takto nadobudnutého tovaru bez dane za kalendárny rok dosiahne sumu 14 000 €.

Daňový úrad zaregistruje osobu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti pre daň, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň.

Registráciou podľa § 7 zákona o DPH sa osoba nestáva klasickým platiteľom dane aj napriek tomu, že mu daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre daň. Táto osoba má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale nemá nárok na odpočítanie dane.

V prípade, že zdaniteľná osoba je platiteľom dane podľa § 7a, žiadosť o registráciu podľa § 7 nepodáva.

Osoby registrované podľa § 7 zákona o DPH sú povinné podať daňové priznanie do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru a v rovnakej lehote sú povinné daň uhradiť.

Zdaniteľná osoba, ktorá prijíma alebo dodáva služby z / do iného členského štátu, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH.

Zaregistrovať sa musí ešte pred dodaním / prijatím služby. V tomto prípade sa zdaniteľná osoba musí registrovať bez ohľadu na hodnotu dodanej / prijatej služby.

Pri prijatí služby z iného členského štátu (v prípade, že miesto dodania služby je tuzemsko), má zdaniteľná osoba povinnosť odviesť daň z prijatej služby, ale nemá nárok na odpočítanie dane. Do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom službu prijala, je povinná podať daňové priznanie a v rovnakej lehote daň uhradiť.

Pri dodaní služby do iného členského štátu je zdaniteľná osoba povinná podať súhrnný výkaz do 25. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom služby dodala do iného členského štátu. Osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Dané služby sa v daňovom priznaní neuvádzajú.

 

Zdroj: www.podnikajte.sk, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty