Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2020

Mikrodaňovníci

Novela prináša nový pojem – mikrodaňovník – zaradia sa tu tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu ako suma obratu pre povinnosť registrácie podľa zákona o DPH, a to 49 790 eur. Postavenie mikrodaňovníka však môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021.

Pre mikrodaňovníkov sa zavádzajú napríklad tieto úľavy:

  • Nové podmienky pre odpisovanie hmotného majetku
    • mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0-4 určiť v ľubovoľnej výške – podmienkou je, aby bol zaradený do užívanie alebo obchodného majetku v zdaňovacom období, keď bol podnikateľ mikrodaňovníkom a nejedná sa o nehnuteľnosť alebo luxusný automobil.
  • Zmena pravidiel odpočtu daňovej straty
    • mikrodaňovníci si od 2021 môžu umoriť daňovú stratu do celej výšky základu dane.
  • Zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými
    • Mikrodaňovníci si môžu od 2021 tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020

Výška nezdaniteľnej časti je naviazaná na sumu platného životného minima. Od roku 2020 sa však jej výška už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale stúpne až na 21 násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti súčasnej výške 3 937,35 € platnej v roku 2019.

Zmena pravidiel odpočítavanie daňovej straty pre spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Daňová strata sa počnúc rokom 2020 nebude umorovať 4 roky, ale 5 rokov. Dôležitou skutočnosťou je aj vynechanie slovíčka „rovnomerne“ v zákone.

Mikrodaňovníci si môžu umoriť daňovú stratu podľa vysvetlenia vyššie a až od roku 2021.

Pre ostatné spoločnosti a živnostníkov sa odpočet podľa nových pravidiel použije prvýkrát na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Ostatné spoločnosti a živnostníci sú limitovaní pri umorovaní daňovej straty výškou 50% základu dane.

Do zákona sa zavádza aj jasné ustanovenie, podľa ktorého môžu daňovníci pokračovať v odpočítavaní daňovej straty aj po zmene právnej formy podnikania.

Vyšší odpočet výdavkov na výskum a vývoj od roku 2020

Právnické osoby a živnostníci si budú po novom môcť odpočítať zo svojich výdavkov vynaložených na výskum a vývoj až 200 % oproti pôvodným 100%. V prípade, že nie je možné v danom účtovnom období tieto výdavku uplatniť, je možné ich uplatniť najviac v piatich bezprostredne nasledujúcich obdobiach po období vzniku nároku – zmena zo štyroch.

Zjednodušenie zoznamu výdavkov, ktoré sú daňovo uznateľné až po zaplatení od roku 2020

Novelou sa tak zo zákona o dani z príjmov vypustila podmienka zaplatenia pre normy a certifikáty, podmienka zaplatenia pre sprostredkovanie obchodu síce ostalo, ale zrušil sa limit 20%.

Nová odpisová skupina označená ako „0“ od roku 2020

V prílohe zákona o dani z príjmov sa tak pred odpisovú skupinu 1 vložila nová skupina 0, do ktorej patria automobily vymedzené ako:

  • osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Jednoducho povedané, ide o elektromobily a cielenú podporu elektromobility. Dĺžka odpisovania pri odpisovej skupine 0 sú 2 roky. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019. Pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Ďalších zmien nás ešte čaká dosť, preto budeme o týchto zmenách postupne ďalej informovať na našom blogu.

Zdroj: www.podnikajte.sk