Vedenie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo vedieme pre právnické osoby, malé aj stredné spoločnosti podnikajúce ako spoločnosť s ručením obmedzením, akciová spoločnosť, družstvo či iné právne formy, u ktorých sa zo zákona vyžaduje spracovanie v sústave podvojného účtovníctva.


Pri podvojnom účtovníctve pre neplátcu DPH vedieme túto evidenciu:

 • vedenie knihy faktúr  vydaných aj prijatých
 • vedenie hlavnej knihy (výpis podľa dokladov alebo podľa účtov)
 • účtovanie pokladne (aj cudzie meny)
 • účtovanie bankových účtov (aj cudzie meny)
 • vypracovanie a účtovanie interných dokladov
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie stavu skladových zásob
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd (na požiadanie)
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • nadstavbu účtovníctva spracovanú v programe EXCEL, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Uvedená nadstavba spracováva základné finančné výkazy firmy (výkaz ziskov a strát, súvaha).
 • účtovné poradenstvo, konzultácie.

Pre plátcu DPH je to naviac:

 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) + spracovanie  a odoslanie kontrolného výkazu
 • vypracovanie Súhrnného výkazu.

Podvojné účtovníctvo podporuje strediskové účtovanie aj spojenie viacerých účtovníctiev do jedného celku.V praxi to znamená, že ak má podnikateľ v rámci jednej spoločnosti viac aktivít (stredísk), vie sa pozrieť na výsledky jednotlivých stredísk samostatne a naopak, ak má viac spoločností, ktoré vedú svoje podvojné účtovníctvo, vie si údaje spojiť do jednej nadstavby a pozrieť sa na svoje firmy ako na jeden celok, jednu firmu.