Vedenie jednoduchého účtovníctva

Pri  jednoduchom účtovníctve pre neplátcu DPH vedieme túto evidenciu:

 • vedenie knihy faktúr  vydaných aj prijatých
 • vedenie peňažného denníka
 • prehľad výdajov členených podľa druhu, aj s popisom v cudzom jazyku (nájom, mzdy, odvody, telefóny, PHM, nákup tovaru, internet, dane, nakupované služby… a iné)
 • prehľad príjmov členených podľa druhu, aj s popisom v cudzom jazyku (tržba za tovar, tržba za služby… a iné)
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov (aj čiastočné platby a úhrady)
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd (na požiadanie)
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • účtovné a daňové poradenstvo, konzultácie.

Pre plátcu DPH je to naviac:

 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) + spracovanie  a odoslanie kontrolného výkazu
 • vypracovanie Súhrnného výkazu.