Vedenie a spracovanie miezd

Vedenie a spracovanie miezd obsahuje:


prevzatie podkladov
evidencia dochádzky a výpočet miezd
tlač výplatnej pásky pre zamestnanca
vypracovanie mesačných výkazov poistného
vedenie mzdových listov
rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok
vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
ročné zúčtovanie preddavkov na daň
prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa).


Vyhotovujeme:

pracovné zmluvy
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Vypracovávame:

evidenčné listy dôchodkového poistenia
zápočtové listy
potvrdenia o príjme
potvrdenia o zamestnaní
a ďalšie…