Účtovníctvo

Podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, vymedzuje § 1 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zjednodušenom znení sú nimi: právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR; zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť; fyzické osoby – živnostníci, ktorí nevedú daňovú evidenciu alebo si neuplatňujú výdavky v paušálnej výške.


Ak patríte medzi vyššie uvedené subjekty, máte dve možnosti, akými môžete zabezpečiť vedenie svojho účtovníctva. Prvým spôsobom je viesť si účtovníctvo samostatne, t. j. priamo vo svojom podniku zamestnať účtovníka/-čku, ktorý bude viesť účtovníctvo a Vy mu budete za to vyplácať mesačnú mzdu. Druhou je prenechanie vedenia svojho účtovníctva firme, ktorej predmetom podnikania je práve vedenie účtovníctva.


Ak ste povinní viesť účtovníctvo, zákon o účtovníctve vám v § 5 umožňuje poveriť vedením svojho účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu. Pri zvažovaní možnosti viesť si účtovníctvo interne alebo externe by podnikateľ mal do úvahy vziať niekoľko faktorov, ktorými sú:

– veľkosť svojho podniku
– počet a intenzita dokladov, ktoré bude nutné spracovávať
– podklady, právne predpisy, informácie, ktoré sú potrebné pre vedenie účtovníctva
– potrebné technické zabezpečenie pre vedenie účtovníctva
– frekventovanosť a rozsah potrebných informácií z účtovníctva
– náklady externých účtovníckych služieb v porovnaní so mzdou zamestnanca, ktorý vykonáva účtovníctvo.