Pravidelné ekonomické poradenstvo

Pravidelné ekonomické poradenstvo.

Tento produkt našej spoločnosti je určený pre pracovníkov učtárne, ktorí nemajú zázemie na riešenie prípadných nezrovnalostí pri svojej práci. Naša spoločnosť sa zmluvne zaviaže byť nápomocná pri riešení konkrétnych problémov klienta, s ktorými jeho pracovníci nemajú skúsenosť (napr. vypracovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie žiadostí o bankové úvery, metodická pomoc pri ročnej uzávierke, riešenie náročných účtovných prípadov nájmov, leasingov, predajov a nákupov počas nájmu či leasingu, postúpení leasingu, postúpení pohľadávok, záväzkov ako aj účtovanie pri úmrtí majiteľa alebo pri vstupe firmy do likvidácie – či konkurzu).