Audit

Audit účtovnej závierky – kto má povinnosť auditu účtovnej závierky.
V § 19 ZÚ sa hovorí len o povinnosti overenia idividuálnej účtovnej závierky. Kto a za akých podmienok musí mať overenú konsolidovanú účtovnú závierku ustanovuje ZÚ účtovným jednotkám v § 22 ods. 13 a v § 22a ods. 5..

– Povinnosť auditu účtovnej závierky podľa § 19 odseku 1 ZÚ má:

– spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

SPLNÍ ASPOŇ DVE Z NASLEDUJÚCICH PODMIENOK:

1. celková suma majetku je vyššia ako 1 000 000 EUR,
(Ide o sumu MAJETKU BRUTTO zo súvahy)
2. čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR,
(do ČISTÉHO OBRATU sa započítavajú výnosy účtované v účtových skupinách: 60, 64, 66. Nezahŕňa sa tam účtová skupina 68.)
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov.
(PPPZ je ukazovateľ, ktorý vychádza zo štatistických metód a je používaný v personálnej agende.)

– Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Obchodnou spoločnosťou je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komaditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť.


– Účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis

napr : nadácie, rôzne komory, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, neziskové organizácie, keď prekročia stanovené podmienky, obce a iné účtovné jednotky


– Účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (t.j. podľa IFRS)

napr :banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka SR, správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti, poisťovňa (okrem zdravotnej poisťovne), pobočka zahraničnej poisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Železnice SR, tzv. veľké obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v § 17a ods.2 ZÚ