Audit obchodných spoločností

Ako audítor poskytujem hlavne tieto AUDÍTORSKÉ SLUŽBY:

– audit individuálnej účtovnej závierky
– audit konsolidovanej účtovnej závierky
– audit alebo kontrolu podvojného účtovníctva
– audit alebo kontrolu jednoduchého účtovníctva
– audit, kontrolu alebo iné uisťovacie služby – určitých oblastí podvojného, jednoduchého účtovníctva, daní a pod.
– audit výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy,vypracovanie podkladov, prehľadov a tabuliek pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej firmy.


Podľa §2 odsek 1) Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, je audit overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. V odseku 15 zákona sa hovorí o tom, čo sú uisťovacie a súvisiace audítorské služby, ktoré môže poskytovať audítor alebo audítorská spoločnosť. Je nimi poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku. Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú zo zákona previerke zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva Komora audítorov.
Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a ostané audítorské služby vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi vydanými IFAC, zákonom o audítoroch, etickým kódexom pre audítorov a ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).