Audit hospodárenia miest a obcí

Audítorské práce vykonávame v súlade so zákonom o preskúmaní hospodárenia územno – samosprávnych celkov. Postupy vykonania kontroly hospodárenia miest a obcí vychádza z platných mezinárodných audítorských štandardov a doložiek vydaných Komorou audítorov SR pre vykonávanie kontrol hospodáreniaí územných samosprávnych celkov.


Priebežné preverovanie a kontrola.

Cieľom tejto fázy audítorských prác je kontrola a popísanie informačného aj účtovného systému, posúdenie existujúcej vnútornej kontroly a otestovanie spoľahlivosti vnútorných kontrolných mechanizmov.  Činnosť audítora zahŕňa preverovanie významných účtovných prípadov, kontrolu priebehu inventarizačnej činnosti, ale aj iné činnosti, ktoré klient požaduje.


Overenie ročnej účtovnej závierky a spracovnie audítorskej správy.

Pred spracovaním záverečnej správy vykonávame kontrolu zostatkov na účtoch hlavnej knihy k dátumu účtovnej závierky a náväznosti výkazov na tieto zostatky. Kladieme veľký dôraz na to, aby tieto účtovné výkazy vyjadrovali presný a pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, imaní a výsledku obce/mesta.
Práce sú ukončené záverečnou správou audítora v súlade so zákonom. Správa obsahuje stanovisko audítora k zostavenej účtovnej závierke. Obec/mesto ďalej obdrží list audítora so závermi za jednotlivé overované oblasti s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení.