Kontrola účtovníctva

Kontrola účtovníctva vedeného pracovníkmi klienta.

Tento produkt volia klienti, ktorí majú vo svojej firme pracovníka učtárne, ale veľkosť firmy im neumožňuje zamestnať aj vedúceho pracovníka učtárne (príp. ekonomického riaditeľa). S týmto klientom podpíšeme zmluvu o kontrole účtovníctva. Vlastný výkon práce spočíva v tom, že náš pracovník (min. vedúci oddelenia podvojného príp. jednoduchého účtovníctva) sa v dohodnutý termín pravidelne dostaví do firmy klienta – skontroluje vždy doklady, vyrieši prípadné nezrovnalosti a vysvetlí pracovníčke učtárne, ak sa dopustila omylu, prečo bolo jej účtovanie chybné, ako aj vysvetlí, prečo je nové účtovanie správne. Takto postupne pracovníčka učtárne nášho klienta získa prax a v budúcnosti je možné túto službu zmeniť na službu pravidelnej konzultácie. Na konci roku náš pracovník v spolupráci s pracovníkom klienta vykoná účtovnú závierku, vypočíta daňový základ a vypíše daňové priznanie. Náš pracovník poskytuje aj dlhodobú pomoc, prípadne vypracuje štatistické hlásenia, prípadne žiadosti o bankové či nebankové úvery a pod. Súčasťou tejto služby je aj pomoc podaná telefónom , či prostredníctvom E – mailu. Za správnosť účtovania naša spoločnosť ručí v zmysle poskytnutej zmluvy aj pri tomto druhu služby. Pri tomto druhu služby, rovnako ako pri spracovaní našim pracovníkom, zastupujeme nášho klienta pri rokovaní na daňovom úrade. Rovnako ho aj na jeho požiadanie  môžeme zastupovať pri rokovaniach v bankách alebo na úradoch (Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa a pod.). Ak zákazník používa účtovníctvo Hajasoft, naša firma Vám zdarma poskytne vypracovanú nadstavbu štatistickej analýzy v programe Excel. Pri tejto službe klient zabezpečuje všetky prostriedky na vedenie účtovníctva. Hlavne program, počítač a tlačiareň.