Ekonomika

Vo finančnom hospodárení nastávajú niekedy situácie, kedy firma nemá dostatok financií, a preto si musí požičať cudzie zdroje.

V súčasnosti existuje množstvo druhov úverov. A máme aj množstvo bánk, ktoré úvery poskytujú. Našou prioritou,ktorú pomáhame určiť klientovi je, na akú dlhú dobu firma financie potrebuje a ktorý bankový produkt by bol pre jeho firmu ekonomicky najvýhodnejší.

Banky nám ponúkajú mnohé možnosti:

– kontokorentný úver – základom je kontokorentný účet, ktorý slúži na úhradu krátkodobých záväzkov a prijímanie platieb
– spotrebný úver – využíva sa na financovanie konkrétnych potrieb klienta
– investičný úver – poskytuje sa pri obstarávaní hmotného alebo nehmotného majetku, pri rekonštrukciách alebo údržbách
– preklenovací úver – financuje sa výlučne s vopred určeným účelom
– prevádzkový úver – je určený na financovanie krátkodobých prevádzkových potrieb klienta
– hypotekárny úver – banka poskytuje na financovanie kúpy, výstavby, prestavby nemovitosti.

Okrem úverov poskytujú banky aj iné operácie ako napríklad:

– faktoring – pre klienta znamená odkúpenie krátkodobých pohľadávok na základe faktoringovej zmluvy
– forfaiting – využíva sa najmä v zahraničnom obchode, pričom to znamená odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok
– finančný leasing – uskutočňuje sa zvyčajne prostredníctvom leasingových spoločností.